Spanische Liebes-Lieder "O wie lieblich ist das Mädchen" Op. 138

de Robert Alexander Schumann

N. 3
1849
Lieder
Tenor i piano a quatre mansMoviments

0