Spanische Liebes-Lieder "Weh, wie zornig ist das Mädchen" Op. 138

de Robert Alexander Schumann

N. 7
1849
Lieder
Tenor i piano a quatre mansMoviments

0